مـرکـز تـحـقیـقـاتسلامت چشم بصیر

زمان برگزاری: سوم تا پنجم خردادماه 1396

نشست اعضای اجرایی همایش بین المللی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر با دکتر نیما رضایی رئیس شبکه جهانی یوسرن

پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اعضای اجرایی همایش بین المللی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر در تاریخ 13 اردیبهشت 1396 با حضور در مرکز طبی اطفال در دفتر این شبکه جهانی جلسه¬ای را با حضور رئیس شبکه جهانی یوسرن تشکیل دادند. با توجه به اینکه روز اول این همایش در دانشگاه تهران و با همکاری یوسرن برگزار میشود، تصمیم بر این شد که دو USERN TALK با سخنرانی پرفسور پالیکاریس و دکتر آرتال برگزار شود. در مورد شیوه اجرای برنامه این روز و هماهنگی¬های لازم اتفاق افتاد.

نشست اعضای اجرایی همایش بین المللی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر با دکتر نیما رضایی رئیس شبکه جهانی یوسرن

اعضای اجرایی همایش بین المللی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر در تاریخ 13 اردیبهشت 1396 با حضور در مرکز طبی اطفال در دفتر این شبکه جهانی جلسه­ای را با حضور رئیس شبکه جهانی یوسرن تشکیل دادند. با توجه به اینکه روز اول این همایش در دانشگاه تهران و با همکاری یوسرن برگزار میشود، تصمیم بر این شد که دو USERN TALK با سخنرانی پرفسور پالیکاریس و دکتر آرتال برگزار شود. در مورد شیوه اجرای برنامه این روز و هماهنگی­های لازم اتفاق افتاد.