مـرکـز تـحـقیـقـاتسلامت چشم بصیر

زمان برگزاری: سوم تا پنجم خردادماه 1396

نشست بهمن ماه بصیر با UCO و USERN

پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

به منظور ایجا هماهنگی بیشتر و ایجاد انسجام بین گروه¬های اجرایی و علمی همایش بین المللی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر در مورخ 18 بهمن 1395 نشستی در مرکز تحقیقات بصیر تشکیل شد. حاضرین در این جلسه دکتر فرساد نوری زاده به عنوان دبیر اجرایی این همایش، دکتر نیما رضایی رئیس شبکه جهانی یوسرن و دکتر سید فرزاد محمدی رئیس مرکز تحقیقات چشم فارابی حضور داشتند.

نشست بهمن ماه بصیر با UCO و USERN