مـرکـز تـحـقیـقـاتسلامت چشم بصیر

زمان برگزاری: سوم تا پنجم خردادماه 1396

نشست شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر

پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر در مورخ 20 اردیبهشت 96 در محل مرکز تحقیقات تشکیل شد. این جلسه با حضور آقایان دکتر حسین محمد ربیع، دکتر خسرو جدیدی و دکتر سید جلیل نقیب و اعضای اجرایی همایش بین المللی برگزار شد.

نشست شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر

در این نشست به بررسی روند طی شده اجرایی و علمی مدرسه بهاره اپتیک، همایش بین المللی مرکز تحقیقات بصیر و همچنین جراحی زنده پرداخته شد. دکتر حسین محمد ربیع دبیر شورای پژوهشی مرکز تحقیقات با تاکید بر اهمیت این همایش در حوزه سلامت چشم بصیر، گفت که برگزاری هر چه بهتر این همایش می­تواند گشاینده دریچه­ای نوین در این حوزه باشد..