مـرکـز تـحـقیـقـاتسلامت چشم بصیر

زمان برگزاری: سوم تا پنجم خردادماه 1396

برنامه علمی همایش بین المللی بصیر و مدرسه بهاره اپتیک در سایت بارگذاری شد.

پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

برنامه علمی همایش بین المللی بصیر و مدرسه بهاره اپتیک در سایت بارگذاری شد. این همایش در سه روز برگزار خواهد شد. روز اول در دانشگاه تهران و با اجرای اعضای شبکه جهانی یوسرن خواهد بود. دو روز بعدی با اجرای مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر و در سالن همایش کلینیک برگزار خواهد شد.

برنامه علمی همایش بین المللی بصیر و مدرسه بهاره اپتیک در سایت بارگذاری شد.