مـرکـز تـحـقیـقـاتسلامت چشم بصیر

زمان برگزاری: سوم تا پنجم خردادماه 1396

مکان برگزراری اولین روز دومین مدرسه بین المللی اپتیک و دومین کنگره بیم المللی مرکز تحقیقات بصیر

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶

مکان برگزرای مدرسه روز اول مورخ سوم خرداد، به آدرس بلوار کشاورز خیابان وصال، نبش خیابان ایتالیا ، سالن آمفی تئاتر مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

مکان برگزراری اولین روز دومین مدرسه بین المللی اپتیک و دومین کنگره بیم المللی مرکز تحقیقات بصیر

مکان برگزرای مدرسه روز اول مورخ سوم خرداد، به آدرس بلوار کشاورز خیابان وصال، نبش خیابان ایتالیا ، سالن آمفی تئاتر مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.