برگزاری کارگاه سرچ توسط دوره RRE مرکز تحقیقات بصیر

کارگاه جستجو در منابع الکترونیک توسط دکتر پیام کبیری در تاریخ یک شنبه ۲۹ و سه شنبه ۳۱ مردادماه، در محل مرکز رشد استعداد های درخشان برگزار شد. در این کارگاه نحوه سرچ مرتبط با هر یک از موضوعات RRE مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر، به دانشجویان حاضر در طرح تدریس شد.
فهرست