معرفی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر

مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر به صورت رسمی از زمستان سال ۱۳۹۴ با دریافت موافقت اصولی از شورای گسترش، آغاز به کار نمود. این مرکز همواره تالش کرده است با ایجاد محیطی کامال پویا برای پژوهشگران عالقهمند به حوزههای بینایی و چشم، بسترهای مناسب را برای حمایت از نوآوری و خالقیتهای نیروهای محقق را فراهم آورد.

این مجموعه با هدایت پژوهشهای پایه به منظور کسب دانشهای نوین و به کارگیری آن در علوم بالینی تاسیس گردیده است و در صدد پر کردن شکاف علوم پایه و بالینی در علوم بینایی و چشم است. سازماندهی مسائل بالینی، پیشگیری از بیماریهای مربوط به بینایی و حل راهبردی آن بر اساس پژوهشهای پایه از مهمترین اولویتهای این مرکز میباشد.

حضور اساتید برجستهی کشور در حوزهی چشم پزشکی در شورای عالی و شورای پژوهشی مرکز و کمکهای فراوان ایشان بدون شک نقشی تعیین کننده در رخدادهای اثربخش مجموعه داشته و دارد. مهمترین موضوعی که باید به آن در این مقدمه اشاره شود روحیه کارتیمی و همدلی و تصمیمگیری شورایی و جمعی این مجموعه است. روحیهای که به نظر میرسد از یک شعار فراتر رفته و تبدیل به یک فرهنگ سازمانی شده است. شاید گزاف نباشد که گفته شود تمامی دستاوردهای این مرکز با هر ابعاد و هر تاثیری ماحصل یک کار تیمی منسجم بوده است. تجربهی این فرهنگ و روحیهی سازمانی سبب شده است تا ایمان بیاوریم که با کمک یکدیگر کارهای سخت و صعب فراوانی را میتوان به سرانجام رساند.

فهرست