پيام دكتر شجاعى باغينى

پروفسور شجاعى باغينى

  • رئیس مرکز تحقیقات سلامت چشم پزشکی بصیر
  • فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
  • تخصص چشم پزشکی

مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر سالهاست که تمرکزخود را بر ایجاد بستری مناسب و پویا جهت انجام امورپژوهشی نهاده است. تالش مرکز تحقیقات بر این بوده استکه تولید علم را تنها انتقال علم نبیند؛ نوآوری علمی را درجه اول اهمیت قرار دهد و سعی نماید تا این موضوع درجه اوتبدیل به یک فرهنگ برای مجموعه شود. این موضوع راتنها منحصر به اساتید مجموعه خود ندیده و تالش داشته است تا به دانشجویان و تمام کسانی که در این محیط فعالیت میکنند نیز به این شیوه نگریسته شود.
البته طبق فرمایشات مقام معظم رهبری برای نوآوری علمی دو چیز الزم است: یکی قدرت علمی و دیگری جرأت علمی. در مرکز تحقیقات تالش کردهایم این روحیه را حفظ کرده و تالش نماییم تا بتوانیم به نوآوری علمی آنچنان که شایسته است دست یابیم. انشاء الله.

فهرست