نشست علمی ماهانه بصیر – تیرماهتاریخ

مهر 08 1398

زمان

08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ

نشست علمی ماهانه بصیر – تیرماه

صد و هشتاد و پنجمین نشست علمی ماهیانه بصیر با امتیاز بازآموزی
سخنرانان:
دکتراحمد شجاعی باغینی با موضوع : تشخیص سندرم اتاق قدامی توکسیک
دکتر سید هاشم دریاباری با موضوع: Toxic Anterior Segment Syndrome (TASS)
دکتر عباس ابوالحسنی با موضوع: Management of IOL power surprise
دکتر فرساد نوری زاده با موضوع: معرفی ابزارهای جمع آوری داده های مربوط به محاسبه قدرت عدسی داخل چشمی برای پژوهش
زمان :یکشنبه ۲۷مرداد ماه ساعت ۱۶ الی ۲۱
مکان: سالن کنفرانس کلینیک چشم پزشکی بصیر
تلفن ثبت نام: ۶۶۹۴۰۴۰۴

فردا یکشنبه
صد و هشتاد و پنجمین نشست علمی ماهیانه بصیر با امتیاز بازآموزی
باحضور :دکتر احمد شجاعی، دکتر سید هاشم دریاباری ، دکتر عباس ابوالحسنی، دکتر فرساد نوری زاده
زمان :یکشنبه ۲۷ مرداد ماه ساعت ۱۶ الی ۲۱
مکان: سالن کنفرانس کلینیک چشم پزشکی بصیر
تلفن ثبت نام ۶۶۹۴۰۴۰۴

امروز یکشنبه
صد و هشتاد و پنجمین نشست علمی ماهیانه بصیر با امتیاز بازآموزی
باحضور : دکتر احمد شجاعی، دکتر سید هاشم دریاباری ، دکتر عباس ابوالحسنی، دکتر فرساد نوری زاده
زمان: یکشنبه ۲۷ مرداد ماه ساعت ۱۶ الی ۲۱
مکان: سالن کنفرانس کلینیک چشم پزشکی بصیر
تلفن ثبت نام ۶۶۹۴۰۴۰۴

فهرست