همکاران مرکز

خانم الناز عزیزی

مدیر آموزش

شرح وضایف:

  • هماهنگی برگزاری کارگاه ها  و کلاس ها
  • نشست های ماهانه
  • کارگاه

آقای مهندس بهزاد عزتی

مدیر پژوهش

شرح وضایف:

  • هماهنگی برگزاری کارگاه ها  و کلاس ها
  • نشست های ماهانه
  • کارگاه

خانم فاطمه وفایی

کارشناس پژوهش

شرح وضایف:

  • هماهنگی برگزاری کارگاه ها  و کلاس ها
  • نشست های ماهانه
  • کارگاه
فهرست