فعالیت ها مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر

مرکز تحقیقات سلامت چشم پزشکی بصیر یکی از فعالترین مراکز تحقیقات در زمینه چشم پزشکی و اپتومتری در کشور و منطقه میباشد. تلاش این مرکز در راستای افزايش توانمنديهایتحقيقاتی در سطح ملی و منطقهای ، ارتقاء دانش بیناییو ارائه خدمات تخصصي و فوقتخصصي با کيفيت، بامراکز معتبر علمی کشور و بین المللی در قالب طرحهای پژوهشی و آموزشی، شرکت در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشوری و بین المللی همکاری کرده و خواهد نمود

تلاش این مرکز در راستای افزايش توانمنديهایتحقيقاتی در سطح ملی و منطقهای ، ارتقاء دانش بیناییو ارائه خدمات تخصصي و فوقتخصصي با کيفيت، بامراکز معتبر علمی کشور و بین المللی در قالب طرحهایپژوهشی و آموزشی، شرکت در همایشها و کنفرانسهایمعتبر کشوری و بین المللی همکاری کرده و خواهد نموداین مرکز توانست در اولین رتبه بندی مراکز تحقیقاتیتوسط ورازت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور،رتبه ۴۸ از ۱۰۰ و در دومین رتبه بندی این مراکزرتبهی ۸ از ۱۰۱ را بین مراکز تحقیقاتی با سابقهیکمتر از سه سال فعالیت و بدون ردیف بودجهدولتی را بدست بیاورد. به دست آوردن این امتیاز در بین مراکز تحقیقاتی بسیار امیدبخش بود و نشاندهندهی این است، مسیری که مرکز تحقیقات در آن گامنهاده و به پیش میرود مسیر ارزشمندی است.

نشست های علمی ماهانه

برگزاری نشستهای علمی ماهیانه به صورت مرتب و منظم و در طی سالهای فعالیت این مرکز، خود تبدیل به بخشی از هویت این مجموعه شده است. نشستهایی که پیش از شروع هر سال برنامه ریزی شده و موضوعات مطروحه در آن از بروزترین و پربحثترین موضوعات است. این نشستها از بخشهای متنوعی تشکیل میشوند که در ادامهی این مجله به صورت مفصل به آن پرداخته میشود. پرداختن به موضوعات مهم چشم پزشکی، موضوعات اپتومتری، ژورنال کالب و … بخشی از برنامههای مداوم و همیشگی این نشستهاست.

جراحی های زنده بصیر

برگزاری جراحیهای زنده Surgery Live در هر سال انتخاب جراحان زبردست و جراحیهای آموزنده برای همکاران چشم پزشک هم از جمله تجارب موفق مرکز بوده است که با هر دوره برگزاری با تجربهتر و پختهتر برگزار شد. انتخاب دبیر علمی در شورای پژوهش مرکز و پیشبرد برنامه براساس نظرات ایشان، انتخاب جراحان، انتخاب جراحیها و تکنیک جراحیها، همچنین جذب اسپانسر برای روز برگزاری جراحی زنده، همه و همه کار سخت و پیچیده و دشواری است که در تمام این سالها با کارتیمی، همدلی و برنامه ریزی و همچنین استفاده از تجربیات دورههای گذشته به ثمر نشسته است. به این موضوع و دورههای مختلف هم در صفحات پیش رو پرداخته میشود. در راستای رسالت مرکز مبنی بر گسترش دانش به تمامی عالقهمندان حوزههای مرتبط، مرکز در طی ۳ دوره گذشته برگزاری رویداد جراحی زنده اقدام به پخش زنده این رویداد به صورت آنالین کرده است. اتفاقی که خود آغازگر مسیری تازه در این نوع رویدادها در کشور بود. رسیدن به مجموع بازدیدهای باالی ۱۴۰۰ بازدیدکننده رکوردی است قابل توجه که میتواند نشانگر مسیری نو باشد.

مدرسه بین المللی چشم پرشکی بصیر

برگزاری دومین کنگره بین المللی بصیر و دومین مدرسه بین المللی اپتیک از جمله فعالیتهای قابل توجه این مرکز در طی این سالهاست که در نگاه بسیاری از صاحب نظران ارزشمند و تاثیرگذار بوده است. این کنگره سه روزه با همکاری مرکز تحقیقات استعداد درخشان دانشگاه تهران و USERN برگزار شد و مدعوین بینالمللی این رویداد سه روزه، پروفسور پالیکاریس، دکتر آرتال و دکتر گینیس بودند.

null

بررسی شیوع آمبلیوپی در کودکان ۱۲-۷ سال ساکن شهر تهران در سال ۹۲

null

بررسی اثر استفاده از سیستم تداخل دو چشمی (I-BiTTM) در درمان آمبلیوپی

null

تعیین اثر سمی هیدروکسی کلروکین بر مسیر عصب بینایی با استفاده از معاینات پتانسیل برانگیخته بینایی (VEP)

null

بررسی مقایسه ای پارامترهای بیومتریک میان دو چشم با استفاده از معاینات A- scan

null

تعیین دقت و قابلیت تکرار پذیری فتورفرکشن در اندازه گیری عیوب انکساری

null

بررسی شیوع اختلال دید رنگ و تاثیر عوامل بینایی بر آن در دانش آموزان ۱۲-۷ سال ساکن شهر تهران در سال ۹۲-۱۳۹۱

فهرست