شورای عالی

دکتر بهرام عین اللهی

معاونت درمان مرکز چشم پزشکی بصیر

دکتر حسین محمد ربیع

معاونت پژوهشی مرکز چشم پزشکی بصیر

دکتر علی اکبر حقدوست

عضو شورای عالی

دکتر امین­اله نیک اقبالی

عضو شورای عالی

دکتر محمود جباروند بهروز

عضو شورای عالی

دکتر محمد نامدار

معاونت اداری مالی مرکز چشم پزشکی بصیر

دکتر فرساد نوری زاده

عضو شورای عالی
فهرست