پژوهشگران مرکز

 

دکتر کوروش شیبانی ، محقق، مرکز تحقیقات چشم بصیر
Doctor Kourosh Sheibani MD, MSc Chief Researcher, Basir Eye Health Research Center

دکتر فرساد نوری زاده، مدیر پژوهش-فلوی ارشد پژوهشی در مولکولار افتالمولوژی

Dr Farsad Nourizadeh, Research Director, Senior Research Fellow in Molecular Ophthalmology

 

دکتر هادی زمانیان، فلوی ارشد پژوهشی در رفتارهای سلامت چشم و سلامت دیجیتال

Dr Hadi Zamanian, Health Promotion Specialist, Senior Research Fellow in Eye Health Behaviors and digital health

 

دکتر عباس ابولحسنی، متخصص چشم پزشکی، فلوی قرنیه

Dr Abbas Abolhasani, Ophtalmologist, Senior Research Fellow in Cornea studies

فهرست