پيام دكتر احمد شجاعى باغينى

دکتر احمد شجاعى باغينى

  • رئیس مرکز تحقیقات سلامت چشم پزشکی بصیر
  • فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
  • تخصص چشم پزشکی

مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر سالهاست که تمرکزخود را بر ایجاد بستری مناسب و پویا جهت انجام امورپژوهشی نهاده است. تلاش مرکز تحقیقات بر این بوده است که تولید علم را تنها انتقال علم نبیند؛ نوآوری علمی را درجه اول اهمیت قرار دهد و سعی نماید تا این موضوع درجه اول تبدیل به یک فرهنگ برای مجموعه شود. این موضوع را تنها منحصر به اساتید مجموعه خود ندیده و تلاش داشته است تا به دانشجویان و تمام کسانی که در این محیط فعالیت میکنند نیز به این شیوه نگریسته شود.
البته طبق فرمایشات مقام معظم رهبری برای نوآوری علمی دو چیز لازم است: یکی قدرت علمی و دیگری جرأت علمی. در مرکز تحقیقات تلاش کرده ایم این روحیه را حفظ کرده و تلاش نماییم تا بتوانیم به نوآوری علمی آنچنان که شایسته است دست یابیم. انشاء الله.

فهرست