آیین نامه پژوهشی

هدف

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی بصیر به منظور سیاستگذاری و برنامه­ریزی در جهت ارتقای کیفیت پژوهش در مرکز تشکیل ميشود.

ملاحظات:

در ادامه این آئین نامه، به جای استفاده عبارت «شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی بصیر» از عبارت «شورای پژوهشی» استفاده می­شود. همچنین به جای عبارت « مرکز تحقیقات چشم پزشکی بصیر» از عبارت «مرکز» استفاده می­شود.

ماده ۱:

– وظایف شورای پژوهشی مرکز عبارت است از:

الف – پیشنهاد هدف­ها و خط ­مشی پژوهشی مرکز

ب – بررسی و اظهار نظر درباره مسایلی که شورای عالی یا مدیرعامل به شورا ارجاع میدهند.

ج – ارائه پیشنهاد در زمینههای مختلف پژوهشی به شورای عالی از جمله:

  • بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در مرکز
  • ايجاد هماهنگی و تعادل بین مدت زمان آموزش و پژوهش در مرکز (مخصوص دانشجویان پژوهش محور در مقطع دکتری)
  • مشارکت با بخشهای دولتی و خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی ودانشگاه­ها
  • بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نيازهای کشوری و منطقه ای، استانی و چگونگی همکاری دانشگاه با آن سازمانها در حوزه تخصصی مرکز

چ- ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ­ التحصیلان مرکز برای کار در جامعه از طریق اجراي طرحهای تحقیقاتی ویژه

ح- تعریف و تبیین سیاستهای پژوهشی مرکز با تاکید بر حمایت و پردازش ایده های نوآور، فن آور،کارآفرین و پژوهشهای محصول محور

خ – بررسی، تدوین و پیشنهاد برنامه ­های پژوهشی به منظور شناخت هرچه بیشتر جهان دانش چشم پزشکی

د- پیشنهاد چگونگي استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش

ذ- تهیه و تدوین آیین­ نامه­ های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط.

ر- بررسی، تأیید و تصویب طرحهای پژوهشی مرکز

ز- ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی برای تهیه مقاله ­هاي علمی، تالیف کتاب منتج از تحقیقات و همچنین ايجاد امکانات و تسهیلات لازم برای چاپ و نشر آنها

ژ- تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی استفاده از نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه­ هاي علمی و فنی کشور

س- بررسی و تصویب برگزاری همایش­ها و کنگره­های علمی پیشنهادی

ش- ارزشیابی طرح های خاتمه یافته در مرکز و انتخاب پژوهشها و پژوهشگران ممتاز سال و تشویق مادی و معنوی آنها

ص- انجام پژوهش ­های کاربردی به منظور ایجاد زمینه همکاری مرکز با سایر مراکز داخل و خارج ازکشور.

ض – ارزیابی و بهره­ برداری از نتایج طرح­های پژوهشی

ط- تدوين آيین نامه ­ها و برنامه­ هاي مختلف پژوهشي بر اساس استراتژي و اهداف پژوهشي مرکز.

ماده۲

شورای پژوهشی مرکز مرکب از اعضای زیر است:

ماده ۳

– ریاست شورای پژوهشی بر عهده ریاست مرکز خواهد بود.

ماده ۴

دبیری شورای پژوهشی به عهده مدیریت پژوهش مرکز ميباشد.

ماده ۵

جلسات شورا هر ماه‏ یکبار تشکیل خواهد شد. ریاست مرکز میتواند در صورت ضرورت اعضای شورا را برای تشکیل جلسات فوق­ العاده دعوت کند.

ماده ۶

جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت مي­یابد و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتحاذ خواهد شد.

ماده ۷

کمیسیون­های تخصصی تعریف و هدف:

برای بررسی و اظهار نظر درباره موضوعات مرتبط و مواردی که به شورای پژوهشی ارجاع می­شود، شورای پژوهشی مرکز ميتواند کمیسیون­های تخصصی و ویژه با دعوت از افراد ذیربط تشکیل دهد.

فهرست