آموزش

مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خود را در طی سال مصروف امور آموزشی می‌کند. این امور شامل برگزاری:

  • نشست‌های علمی ماهیانه (که یکشنبه سوم هر ماه به صورت منظم برگزار می‌شود.)
  • کنگره‌ها و مدارس با موضوعات مرتبط با علم روز
  • دوره‌ی PhD by Research
  • کارگاه‌های ویژه‌ی دوره‌ی RRE (Rapid Research Education)
  • کارگاه‌های آموزشی (مرور نظام‌مند، جستجو در منابع اصلی و …)
  • کارگاه‌های آموزشی ویژه‌ی اپتومتری
  • کارگاه‌های آموزش بیماران
  • کارگاه‌های آموزش مخصوص کارکنان کلینیک فوق تخصصی بصیر

مرکز تحقیقات همواره این اصل را برای خود سرلوحه قرار داده است که فرهنگ پژوهش بدون ایجاد یک فرهنگ آموزش به صورت یک امر نهادینه امکان‌پذیر نیست. این مجموعه فعالیت‌های خود در زمینه آموزش را با کمک برنامه‌ریزی‌‌های مدون و اثربخش و کمک گرفتن از متخصصان این امر به ثمر رسانده است.

دریافت بازخوردهای متناسب با هر برنامه و همین طور استفاده از نظرات متخصصان کمک کرده است که سطح کیفی این برنامه‌ها در مقایسه با خود این برنامه‌ها در ادوار گذشته ارتقاء معناداری پیدا کند. مساله‌ای که باعث خوشحالی مسئولین این مرکز است و آن‌ها را بر این داشته است که این روند را حفظ نمایند.

فهرست