Journal‬‬ of‬ Ophthalmic‬‬ and Optometric‬‬ Sciences

فصلنامه علمی پژوهشی Journal of Ophthalmic and Optometric Sciences (JOOS) توسط مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گردآوری و تدوین می‌شود. این مجله هم اکنون دارای سه امتیاز علمی پژوهشی است و از این منظر توانسته در جلب نظر اساتید این حوزه برای همکاری با این نشریه عملکرد موفقی داشته باشد. آنچه در پی خواهد آمد مجموعه فهرستهای این نشریه به همراه نام مقالات و اساتید نویسنده است.
هیات تحریریه این نشریه تصمیم دارد با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در طی سه سال آینده بتواند استانداردهای PubMed را کسب کند. کاری که جدای از برنامه ریزی نیاز به پشتکار فراوان دارد.

فهرست