هیئت تحریریه

صاحب امتیاز: مرکز چشم پزشکی بصیر

 مدیر مسئول: دکتر احمد شجاعی باغینی

 سردبیر: دکتر عباس ابوالحسنی

 سردبیر مهمان: دکتر محمد حافظ نوروزی زاده

ویراستار علمی: دکتر محمد حافظ نوروزی زاده

 شورای دبیران: دکتر امین ا… نیک اقبالی، دکتر احمد شجاعی باغینی، دکتر گیتا غیاثی، دکتر حسین محمد ربیع، دکتر بهرام عین اللهی، دکتر عباس ابوالحسنی، دکتر خسرو جدیدی، دکتر ساسان وجودی، دکتر محسن رمضان زاده، دکتر سید محمدعلی معلم، دکتر اردشیر پاپی، دکتر محسن رحمتی کامل، دکتر امیر خبری، دکتر سید جلیل نقیب، دکتر سید محمد مسعود شوشتریان، دکتر کوروش شیبانی، دکتر فرساد نوری زاده، دکتر محمد حافظ نوروزی زاده، دکتر حمیدرضا صفابخش، فرهاد صحرایی، علی مرادی، ایمان رستگار، عطیه حشمتی، جواد محمدنژاد، سمیه مسگرها، حمیده صباغی، علیرضا جعفری، راحله مروج

همکاران  ( به ترتیب الفبا): مهندس بهزاد عزتی ، مهندس الناز عزیزی، دکتر شیدا کاظمی، دکتر سید داود میرترابی، دکتر علی نظری نائینی، دکتر فرساد نوری زاده، دکتر محمد حافظ نوروزی زاده، مهندس فاطمه وفایی

 

فهرست